Välitilinpäätös – ensimmäinen vuosi uusilla agenttisäännöillä

Jääkiekkoagenttien toimintaa säätelevät uudet määräykset ja tapaohjeet astuivat voimaan 1.10.2005. Nyt kun on kulunut vuosi uusien sääntöjen voimaantulosta, on aika arvioida mitä niillä on saavutettu – vai onko mitään.

Olennaisin uudistus vanhaan agenttijärjestelmään oli se, että agenttina toimiminen edellyttää aina rekisteröintiä. Uusien sääntöjen hyväksymisen jälkeen uusia agentteja rekisteröityikin melkoinen määrä. Kaikki uudet hakijat ovat myös täyttäneet rekisteröinnin edellytykset, joten keltään hakijalta ei ole evätty rekisteröintiä.
Kaikki alalla toimivat agentit eivät kuitenkaan – syystä taikka toisesta – ole hakeneet rekisteröintiä. Yksi merkittävä agentti on edelleenkin halunnut jättäytyä rekisteröinnin ulkopuolelle ja hänen lisäkseen muutama muu vähämerkityksellisempi agentti ei ole rekisteröintihakemustaan jättänyt.
Uuden järjestelmän perustarkoitus oli, että jääkiekkoseurat voivat neuvotella vain rekisteröityjen agenttien kanssa. SM-liiga sitoutui uuden järjestelmän sopimusosapuolena huolehtimaan siitä, että sen jäsenseurat noudattavat sopimusta. Myös kaikki SM-liigaseurat allekirjoittivat sitoumuksen siitä, että ne neuvottelevat vain rekisteröityjen agenttien kanssa. Valitettavasti SM-liiga ja sen jäsenseurat eivät kuitenkaan ole sitoumustaan noudattaneet.
Ilmeisesti SM-liiga ja sen jäsenseurat eivät ole sisäistäneet uuden järjestelmän perustarkoitusta. Uusilla säännöillä ja niihin sisältyvillä agentin velvollisuuksilla on konkreettista merkitystä vain silloin, kun seurat eivät neuvottele rekisteröimättömien agenttien kanssa. Tällöin velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuva rekisteristä poistaminen on todellinen sanktio agentille, koska rekisteröimättömänä ei voi toimia. Nyt kun seurat ovat edelleenkin neuvotelleet rekisteröimättömien agenttien kanssa, ei rekisteristä poistamisella ole mitään merkitystä eikä järjestelmässä ole mitään todellista sanktiota velvollisuutensa laiminlyövälle agentille.

Oma etu tärkeämpää ?
Seurojen käyttäytyminen selittyy sillä, että kun rekisteröimätön agentti edustaa riittävän hyviä pelaajia, ajaa seuran oma etu agenttijärjestelmän noudattamista koskevan sitoumuksen edelle. Menettelyllään seurat kuitenkin kaivavat kuoppaa koko agenttijärjestelmän uskottavuudelle.
SM-liigan suhtautumista asiaan ei voi ymmärtää. Se on agenttijärjestelmän sopimusosapuoli ja silti se vain vähättelee rekisteröimättömien agenttien kanssa neuvottelemisesta aiheutuvaa ongelmaa. Samaan aikaan se on kuitenkin katsonut asiakseen varsin pontevasti julkisuudessa asti vaatia erään yksittäistapauksen kohdalla keskustelua agenttien menettelytavoista.
Myös pelaajayhdistyksen on syytä terävöittää toimintaansa. Sekin on agenttijärjestelmän sopimusosapuoli ja sitoutunut huolehtimaan siitä, että sen jäsenenä olevat pelaajat noudattavat sopimusta eli mm. käyttävät vain rekisteröityjä agentteja. Silti se on hyväksynyt jäsenikseen pelaajia, jotka käyttävät rekisteröimätöntä agenttia.
Rekisteröidyt agentit voivat tässä kohtaa vain seurata, kuinka muut sopimusosapuolet noudattavat sitoumuksiaan – tai sitten eivät noudata niitä. Agenteilla ei ole käytössään mitään keinoja tilanteen muuttamiseksi. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että muut osapuolet ryhtyvät toimenpiteisiin ja noudattavat jatkossa sitoumuksiaan. Muussa tapauksessa uuden järjestelmän perustarkoitus jää saavuttamatta.

Rekisterissä nyt 25 agenttia
Tätä kirjoitettaessa on rekisterissä yhteensä 25 agenttia. Kun uutta järjestelmää laadittaessa oli rekisteröitynä 14 agenttia, on rekisteröityjen agenttien lukumäärä nyt siis jo lähes kaksinkertainen. Rekisteröityjen agenttien lukumäärä oli jo jonkin verran isompikin, mutta kuusi agenttia on sittemmin poistettu rekisteristä. Osa poistettiin omasta pyynnöstään, mutta muutaman kohdalla rekisteristä poistaminen perustui siihen, että nämä eivät olleet noudattaneet järjestelmään liittyviä maksuvelvollisuuksiaan.
Varsinaisia agentin ammatilliseen käyttäytymiseen liittyviä kurinpitomenettelyjä ei vielä ole tarvinnut käynnistää. Uudet säännöt ja agenttien tapaohjeet ovat siten tulleet sisäistetyiksi melkoisen hyvin. Keskustelua ja koulutusta asioista tarvitaan toki jatkossakin eikä nykyiseenkään tilanteeseen voi olla täysin tyytyväinen, vaikka varsinaisia kurinpitomenettelyjä ei ole käynnistettykään.
Pelaajayhdistyksen syksyllä 2006 toteuttamassa kyselyssä tuli ilmi, että 90 % pelaajista on tyytyväinen agenttinsa toimintaan. Suurimmat tyytymättömyyden aiheet johtuivat siitä, ettei agentti pidä tarpeeksi usein yhteyttä pelaajaan. Kyselystä tuli ilmi myös muitakin negatiivisia seikkoja, kuten se että 18 % pelaajista ei ole saanut agentiltaan kirjallista sopimusta. Osa tästä selittyy rekisteröimättömien agenttien asiakkailla, mutta silti kaikilla rekisteröityjen agenttien pelaajillakaan ei vielä ole kirjallista agenttisopimusta. Tämä on selkeä epäkohta, sillä vaatimus kirjallisesta sopimuksesta on ollut voimassa jo kauan ja se on yksi agenttijärjestelmän kulmakivistä. Jatkossa tämän asian valvontaan tuleekin ohjata nykyistä enemmän resursseja.

Miten tästä eteenpäin ?
Nyt kun ensimmäinen vuosi uusien agenttisääntöjen kanssa on jo takana, on varsin helppo todeta että järjestelmä ei ole päässyt käyntiin odotetulla tavalla.
Selvää on, että ellei agenttijärjestelmästä saada kattavaa, ei sitä kannata ylläpitää lainkaan. Työ uuden järjestelmän aikaansaamiseksi oli varsin suuri ja myös järjestelmän käytännön toiminnasta ja sen valvonnasta aiheutuu runsaasti työtä. Ellei sopimusosapuolilla ole todellista halua järjestelmän ylläpitämiseen, ei tällaista turhaa työtä kannata lainkaan jatkaa.
Nykyinen agenttijärjestelmää koskeva sopimus on voimassa pelikauden 2007-2008 loppuun. Käytännössä voidaankin sanoa, että ellei järjestelmästä saada toimivaa nyt alkaneen toisen toimintavuotensa aikana, ei ole mitään syytä miksi sitä yritettäisiin pitää voimassa vielä nykyisen sopimuskauden päättymisen jälkeen.
SM-liigan ja sen jäsenseurojen tulee osoittaa todellinen sitoutumisensa järjestelmään ja myös pelaajayhdistyksen tulee terävöittää toimintaansa. Rekisteröitymättömät agentit on saatava rekisteröitymään tai pois alalta. Toki myös rekisteröityjen agenttien tulee ylläpitää korkeaa ammattietiikkaa ja itse kunkin on syytä varmistautua siitä, että oma toiminta kaikilta osin täyttää agenttijärjestelmän asettamat velvoitteet ja tapaohjeiden määräykset.
Mitä sitten on edessä, jos agenttijärjestelmästä ei saada kattavaa ja sopimuksen voimassaolo päättyy? Yhdessä sovitut agenttien velvollisuudet ja tapaohjeet lakkaavat olemasta voimassa, jolloin palataan kauaksi taaksepäin ja kymmenen vuoden työ valuu hukkaan. Kukin agentti voi sen jälkeen toimia täysin haluamallaan tavalla ja voimassa on vain villin lännen lait. Erityisesti SM-liigan ja sen jäsenseurojen edustajien olisi hyvä miettiä, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi ja haluavatko he todella palata tällaiseen tilanteeseen.
____________________________________________________
Kirjoittaja:  Heikki Mäkinen
Kirjoitettu:  11.12.2006

Lisäys  7.1.2007
Agenttitoiminnan arviointilautakunta on kurinpitomenettelyssään määrännyt eräälle SM-liigaseuralle sanktion sen johdosta, että seura oli käynyt pelaajasopimusneuvotteluja rekisteröimättömän agentin kanssa. Päätös on annettu joulukuussa 2006. Päätöksen tekemisen jälkeen kyseinen agentti on jättänyt rekisteröintihakemuksensa ja se on myös hyväksytty.
Heikki Mäkinen