Agentin valintakriteereitä

Agentin valitseminen on pelaajan urakehityksen kannalta erittäin merkittävä päätös. Hyvä agentti hoitaa sovitut asiat huolellisesti, jolloin pelaaja voi itse keskittyä olennaiseen eli pelaamiseen ja harjoittelemiseen. Vaikka epäpätevän agentin voikin erottaa ja ottaa tilalle toisen agentin, voi huono agentti jättää suuren aukon pelaajan urakehitykseen.
Miten pelaaja sitten voi varmistua siitä, että hän saa itselleen parhaan mahdollisen agentin useiden tarjokkaiden joukosta? Valintapäätöksen helpottamiseksi olemme listanneet muutamia kriteereitä, jotka pelaajan on hyvä selvittää ennen päätöksen tekemistä.

1)  Pelaajan ja agentin välillä tulee vallita henkilökohtainen luottamussuhde
Agentilla tulee olla aikaa pelaajilleen sekä heidän asioidensa hoitamiseen. Ei riitä että agentilla on palveluksessaan henkilökuntaa tai apulaisia, joiden kanssa pelaaja joutuu selvittelemään asioitaan. Pelaajan tulee voida keskustella agenttinsa kanssa aina kun siihen on tarvetta, sillä luottamuksellista suhdetta ei voi ylläpitää apulaisten tai puhelinvastaajan välityksellä. Agentin tulee olla pelaajan tavoitettavissa myös silloin, kun peliura ei syystä taikka toisesta suju parhaalla mahdollisella tavalla.
-> Pelaajayhdistyksen tekemissä kyselyissä on aina tullut ilmi, että pelaajien suurimmat tyytymättömyydet agenttiinsa johtuvat siitä, ettei agentti vastaa yhteydenottoihin tai ei pidä tarpeeksi usein yhteyttä pelaajaan.

2)  Agentilla tulee olla voimassa oleva rekisteröinti
Agenttijärjestelmän sääntöjen mukaan Agenttitoiminnan arviointilautakunta ylläpitää agenttirekisteriä ja valvoo agenttien toimintaa. Arviointilautakunta on myös hyväksynyt agenttitoiminnan tapaohjeet. Rekisteröidyn agentin kanssa asioiminen merkitseekin pelaajan kannalta parempaa turvaa ja varmuutta siitä, että hänen asiansa ovat ammattitaitoisen henkilön hoidettavana.
-> Nykyisten 1.10.2005 voimaan tulleiden agenttisääntöjen myötä kaikilta Suomessa toimivilta jääkiekkoagenteilta edellytetään rekisteröintiä, jotta he ylipäätään voivat toimia alalla. Ajan tasalla oleva lista rekisteröidyistä agenteista löytyy pelaajayhdistyksen kotisivuilta www.sjry.fi.

3)  Agentilla tulee olla juridista tietämystä
Jääkiekkoilun ammattilaistumisen myötä ala on monimutkaistunut ja noudatettavaksi on tullut suuri joukko lakeja ja muita juridisia sääntöjä. Agentin tulee hallita nämä lait ja säännöt, jotta pelaajan asema tulee turvatuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Kuitenkin vain muutamalla Suomessa toimivalla agentilla on lakimiehen koulutus ja kokemus.

4)  Agentin tulee pystyä palvelemaan pelaajiaan tasapuolisesti
Urakehityksessään eri vaiheissa olevat pelaajat tarvitsevat tietysti agentiltaan erilaisia palveluita. Agentin tulee kyetä palvelemaan kaikkia pelaajiaan tasapuolisesti heidän henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti.

5)  Agentti veloittaa työstään prosentuaalisen osuuden pelaajan palkasta
Agentin työ on ansiotoimintaa eikä hyväntekeväisyyttä. Mikäli agentti lupaa pelaajalle tai hänen lähipiirilleen etuja asiakkaaksi tulemisesta taikka ilmaista palvelua johonkin rajaan asti, kannattaa houkutuksiin suhtautua todella varovasti.
-> Tapaohjeiden mukaan agentti ei saa antaa, välittää tai luvata kenellekään rahaa tai muutakaan rahanarvoista etua hankkiakseen taikka saadakseen jonkun muun tahon hankkimaan itselleen tai jollekin toiselle pelaajia.

6)  Agenttisopimus on aina tehtävä kirjallisesti
Rekisteröity jääkiekkoagentti on velvollinen tekemään pelaajien kanssa agenttisopimukset aina kirjallisesti. Rekisteröity agentti joka ei tee pelaajan kanssa kirjallista sopimusta, rikkoo selvästi tältä osin velvollisuuksiaan. Kirjallinen sopimus on tärkeä turva pelaajalle jo pelkästään siitäkin syystä, että siitä on helppo todeta, mitä on sovittu. Puhelimessa taikka kaukalon laidalla tai jäähallin nurkalla tehty suullinen sopimus ajaa osapuolet helposti riitaan siitä, mitä ja mistä ylipäätään sovittiin.
-> Agenttitoiminnan arviointilautakunta on hyväksynyt agenttisopimuksia koskevan mallin. Agenttisopimuksessa sovitaan yksityiskohtaisesti agentin velvollisuuksista ja palkkiosta sekä sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymisestä. Kannattaa siis perehtyä sopimukseen huolellisesti ennen sen allekirjoittamista.
____________________________________________________
Kirjoittaja: Heikki Mäkinen
Kirjoitettu: 2.11.2000
Päivitetty: 2.7.2021