Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta säännökset lakiin

Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvaa koskeva sääntely on siirretty kokonaan lain tasolle 1.7.2000 voimaan tulleella lailla. Joukkueurheilijan turvan järjestämisestä huolehtii lain mukaan työnantajaseura, mutta yksilöurheilijan on huolehdittava turvan järjestämisestä itse. Turva järjestetään vakuutuksella.

Uuden lain säännökset eivät olennaisesti muuta jo vuodesta 1995 alkaen voimassa ollutta urheilijoiden sosiaaliturvajärjestelmää, jota koskevat säännökset oli annettu asetuksella. Koska perustuslain mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla, on urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvaa koskevat säännökset siirretty lakiin.
Uusi laki tehostaa turvan järjestämisen laiminlyöneen seuran ja sen johdon vastuuta urheilijalle aiheutuneesta menetyksestä. Myös vakuutusyhtiön ilmoitusvelvollisuutta koskevat määräykset parantavat joukkueurheilijan mahdollisuuksia valvoa turvaansa. Toisaalta urheilijan tapaturmaturva jää edelleenkin alhaisemmaksi kuin muuhun työsuhteeseen perustuva turva. Järjestelmä ei myöskään anna ansioperusteista turvaa muusta kuin tapaturmasta aiheutuneeseen sairauteen perustuvan työkyvyttömyyden varalta.

Urheilun luonteen muuttuminen ja sosiaaliturvajärjestelmän luominen
Huippu-urheiluun liittyy usein suuri tapaturmariski. Urheilun sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset ovatkin tulleet esille viime vuosikymmenen aikana erityisesti joukkueurheilussa sattuneiden vakavien loukkaantumisten myötä.
Urheilemista on perinteisesti pidetty vapaana kansalaistoimintana, jota harrastetaan aatteellisina yhdistyksinä toimivien urheiluseurojen piirissä. Viime vuosikymmenten aikana urheilun luonne on kuitenkin huippu-urheilun ammattilaistumisen myötä muuttunut. Huippu-urheilu vaatii usein täysipäiväisen panostuksen harjoitteluun ja kilpailutoimintaan, minkä vuoksi urheilijalla ei yleensä ole mahdollisuuksia hankkia urheilu-uransa aikana muuta ammattia urheilu-uran päättymistä silmällä pitäen. Lisäksi urheiluun liittyvän kilpailutoiminnan organisointi on muuttunut. Erityisesti joukkuelajeissa on mukaan tullut yhä korostetummin pyrkimys taloudellisen hyödyn saavuttamiseen. Myös tästä syystä kilpailutoimintaa on alettu harjoittaa perinteisestä yhdistystoiminnasta poiketen yhtiömuodossa.
Urheilutoiminnan luonteen muuttumisen perusteella eräät oikeusasteet alkoivat 1990-luvun puolivälissä katsoa urheilijan voivan olla työsuhteessa seuraan. Tästä seurasi samalla se, että urheilijan katsottiin voivan kuulua myös työntekijöiden ansioperusteisen sosiaaliturvan piiriin.
Urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturva järjestettiin alunperin asetuksella, joka tuli voimaan 1.5.1995. Asetuksen säännöksillä joukkueurheilijoille luotiin erillinen sosiaaliturvajärjestelmänsä. Asetuksen säännökset uudistettiin jo varsin pian käytännössä saatujen kokemusten perusteella. Uusi asetus tuli voimaan 1.5.1998 ja sillä täsmennettiin joukkueurheilijoiden vakuuttamisvelvollisuuden edellytyksiä ja saatettiin myös yksilöurheilijat vakuutusturvan piiriin.

Urheilijoiden sosiaaliturvajärjestelmän sisältö
Urheilu kattaa nykyisin laajan kirjon eri luonteista urheilutoimintaa. Se sisältää toisaalta puhtaasti harrastuspohjaisen urheilun ja toisessa ääripäässä täysin ammattimaistuneen huippu-urheilun. Sosiaaliturvan tarpeessa ovat lähinnä ne urheilijat, joilla urheilusta saatava tulo muodostaa pääasiallisen tulolähteen.
Urheilijoiden sosiaaliturvajärjestelmä antaa turvan urheilussa sattuvan tapaturman sekä vanhuuden varalta. Turva on järjestettävä normaalin aktiiviuran ajan eli siihen saakka, kun urheilija täyttää 38 vuotta. Turva järjestetään pakollisella vakuutuksella. Joukkueurheilijan turvan järjestää urheiluseura tai muu kyseistä urheilutoimintaa harjoittava yhteisö silloin, kun urheilijan veronalainen palkka ylittää 56.640 markkaa vuodessa tai pelikaudessa. Yksilöurheilijan on itse huolehdittava vakuutusturvansa järjestämisestä, jos hän saa urheilemisesta vastaavan suuruiset veronalaiset tulot vuodessa. Tämän ns. ammattilaisrajan alittavat tulot ansaitseva urheilija jää pakollisen vakuutusturvan ulkopuolelle.
Tapaturmaturva käsittää vakuutuksen urheilutapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden ja tapaturmaisen kuoleman varalta. Muuhun kuin tapaturmasta aiheutuneeseen sairauteen perustuva työkyvyttömyys korvataan sairausvakuutus- ja kansaneläkejärjestelmästä.
Edellytyksenä vakuutusturvan saamiselle on, että tapaturma on sattunut urheillessa tai siihen välittömästi liittyvissä olosuhteissa. Urheilemisella tarkoitetaan paitsi itse kilpailu- tai pelisuoritusta myös ohjattua ja valvottua taikka ohjelman mukaista harjoittelua. Urheiluun välittömästi liittyvillä olosuhteilla tarkoitetaan mm. siirtymisiä kilpailu-, peli- ja harjoituspaikoille, mutta ei urheilijan vapaa-ajaksi katsottavaa aikaa kilpailu-, peli- tai harjoitusmatkoilla.
Tapaturman käsitteeseen kuuluu lähtökohtaisesti myös se, ettei seuraus ole aiheutunut toisen henkilön tahallisesta teosta. Eräisiin urheilumuotoihin kuuluu luonteenomaisena osana toiseen urheilijaan kohdistuva fyysisen voiman käyttö ja erilaiset kamppailutilanteet. Vakuutusturva kattaa urheilumuodolle ominaisen voimankäytön seurauksena syntyneet vammat. Jos kyseessä on kuitenkin selkeästi toisen urheilijan vahingoittamiseen tähtäävä tahallinen teko, joka aiheuttaa tekijälleen rikosoikeudellisen vastuun ja vahingonkorvausvelvollisuuden, ei tällaisesta teosta aiheutuva vammautuminen kuulu turvan piiriin.
Tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä maksetaan korvauksena tapaturmaeläkettä ja niihin liittyviä lisiä, kuten haitta- ja vaatelisää. Korvauksena tapaturman aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta maksetaan haittarahaa ja myös tapaturman aiheuttamista lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista maksetaan korvausta. Lisäksi korvataan tarpeellinen lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus sekä sairaanhoidosta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset. Urheilijan tapaturmaisen kuoleman johdosta maksetaan hautausapua sekä perhe-eläkettä.
Tapaturman aiheuttama ansionmenetys korvataan kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun tapaturmasta on kulunut vuosi. Useiden joukkuelajien kohdalla urheilijalle ei yleensä aiheudu ohimenevistä vammoista urheilutulon menetystä, koska seura maksaa palkan myös loukkaantumisen ajalta. Silloin kun ansionmenetystä syntyy ns. päiväraha-aikana eli ennen kuin tapaturmasta on kulunut vuosi, se tulee korvattavaksi sairausvakuutusjärjestelmän mukaisella sairauspäivärahalla, joka määräytyy urheilijan veronalaisen ansion perusteella.
Urheilijan oikeus tapaturmakorvaukseen päättyy hänen täyttäessään 38 vuotta. Tapaturmakorvausta on kuitenkin joka tapauksessa maksettava tapaturmaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tarkoituksena on, että urheilija kuntoutetaan ennen korvauksen päättymistä muuhun ammattiin, josta hän voi saada toimeentulonsa ja sosiaaliturvan.
Vanhuuseläkettä maksetaan 65 vuoden iän täyttämisestä alkaen. Turva järjestetään yksityisellä eläkevakuutuksella. Vakuutusta varten vakuuttamisvelvollisen seuran tai yksilöurheilijan on maksettava vakuutusmaksuna 4,5 % urheilijan veronalaisesta palkasta tai tulosta. Kun joukkueurheilijan pelaajasopimus seuran kanssa päättyy, päättyy myös seuran vakuuttamisvelvollisuus. Tällöin vakuutus ja maksetuista vakuutusmaksuista kertynyt rahasto siirtyy seuralta urheilijalle ja muuttuu yksilölliseksi eläkevakuutukseksi ilman takaisinostoarvoa.
Tapaturmaeläkkeen ja perhe-eläkkeen perusteena olevana palkkana tai tulona pidetään joukkueurheilijan kohdalla sitä veronalaista palkkaa, jonka hän on pelaajasopimuksen perusteella pelikauden tai vuoden aikana saanut. Tämä käsite kattaa pelaajasopimuksen mukaiset kilpailumenestykseen sidotut palkkiot, kuten pisterahat ja sijoituksen mukaan määräytyvät bonukset. Urheiluseuran vakuuttamisvelvollisuutta arvioitaessa otetaan kuitenkin huomioon vain se sopimuksen mukainen kiinteä palkka, joka etukäteen arvioiden toteutuu kilpailumenestyksestä riippumatta.

Urheiluseurojen korvausvelvollisuus
Urheilijoiden vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta huolehtii Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Se myös pitää rekisteriä vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista. Urheilun lajiliitot ovat lisäksi velvollisia huolehtimaan siitä, että niiden piirissä kilpailutoimintaan osallistuvat urheiluseurat ja muut urheilutoimintaa harjoittavat yhteisöt sekä yksilöurheilijat järjestävät lain mukaisen vakuutusturvan. Useimpien lajien kilpailusäännöissä asetetaankin kilpailu- ja pelikelpoisuuden edellytykseksi, että lainsäädännön edellyttämä vakuutusturva on järjestetty.
Aikaisempien kokemusten perusteella on voitu todeta, että vakuutusturvan järjestämistä on käytännön syistä vaikea aukottomasti valvoa. Tämän vuoksi urheiluseuralle ja muulle urheilutoimintaa harjoittavalle yhteisölle on uudessa laissa säädetty velvollisuus korvata urheilijalle vakuuttamisen laiminlyönnin vuoksi saamatta jäänyt turva. Korvausvastuu voidaan yhdistyslain ja osakeyhtiölain säännösten nojalla ulottaa myös seuran hallinnosta vastaaviin tahoihin.
Jotta urheilija pystyisi paremmin valvomaan vakuutusturvaansa ja välttyisi laiminlyönnistä aiheutuvalta menetykseltä, on vakuutuslaitoksen annettava urheilijalle kerran vuodessa ja tarvittaessa muulloinkin selvitys vakuutusturvasta. Lisäksi vakuutuslaitoksella on ilmoitusvelvollisuus silloin, kun turvan jatkuminen estyy sen vuoksi, että seura laiminlyö vakuutusmaksujen suorittamisen.
Vakuutusmaksujen perinnän helpottamiseksi vakuutusmaksut on säädetty suoraan ulosottokelpoisiksi.

Voimaantulosäännös
Uusi laki on tullut voimaan 1.7.2000. Esim. jääkiekossa pelikausi on päättynyt huhtikuun lopussa ja osa uutta syyskuussa alkavaa sarjakautta koskevista pelaajasopimuksista on jo alkanut ennen lain voimaantuloa. Osa tulevaa kautta koskevista sopimuksista tehdään vasta voimaantulopäivän jälkeen ennen uuden kauden alkua. Jalkapallossa pelikausi on puolestaan parhaillaan meneillään. Osa ennen lain voimaantuloa alkaneista pelaajasopimuksista saattaa myös kattaa useamman pelikauden.
Lain esitöiden mukaan lakia säädettäessä on pidetty tarkoituksenmukaisena, että lakia sovellettaisiin lajikohtaisesti yhtenäisesti kaikkiin pelaajiin. Toisaalta ei ole nähty perusteita siirtää lain soveltamista useamman vuoden jatkuvien sopimusten osalta vasta niiden päättymisen jälkeiselle ajalle. Siksi laki on säädetty sovellettavaksi ennen 1.10.2000 solmittuun pelaajasopimukseen vain siltä osin, kuin se koskee uutta pelikautta, joka alkaa 1.10.2000 tai sen jälkeen.
Esim. jääkiekon osalta voimaantulosäännös tarkoittaa sitä, että lain säännökset tulevat viimeistään 30.9.2000 tehtävien pelaajasopimusten osalta sovellettaviksi vasta pelikaudesta 2001-2002 alkaen. Siihen asti noudatetaan aikaisempaa asetusta. Sen sijaan vasta 1.10.2000 tai sen jälkeen tehtävien pelaajasopimusten osalta uusi laki tulee sovellettavaksi heti sopimuksen tekemisestä alkaen.

Säännösten eräitä ongelmakohtia
Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvajärjestelmä on yleisiä ansioperusteisia sosiaaliturvajärjestelmiä suppeampi. Se antaa rajoitetun turvan tapaturman varalta sekä vanhuuden turvan. Muun kuin tapaturman aiheuttaman sairauden kohdalla urheilijan turva tulee sairausvakuutus- ja kansaneläkejärjestelmästä. Urheilijalla on oikeus urheilu-uransa päätyttyä ainoastaan työttömyysturvalain mukaiseen ei-ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan samoin edellytyksin kuin vasta työmarkkinoille tulevalla henkilöllä. Urheilijat ovat palkkaturvan piirissä.
Eri urheilulajien taloudelliset mahdollisuudet sosiaaliturvan kustantamiseen ovat pitkälle sidoksissa lajin saavuttamaan suosioon ja kilpailutoiminnan ammattimaisuuteen. Parhaat taloudelliset edellytykset sosiaaliturvan kustantamiseen ovat luonnollisesti siellä, missä urheilu on muuttunut selkeimmin liiketoiminnaksi. Uuden lain esitöissä on tämän perusteella katsottu, että urheilijoiden sosiaaliturvan siirtäminen yleisen työeläke- ja tapaturmakorvausjärjestelmän piiriin johtaisi todennäköisesti siihen, että turvan laiminlyönneistä aiheutuvat vastuut jäisivät pitkälti työeläke- ja tapaturmajärjestelmiä rahoittavien muiden tahojen kustannettaviksi. Mikäli taas urheilujärjestelmälle itselleen asetettaisiin sisäinen yhteisvastuu sosiaaliturvansa laiminlyönneistä, nämä vastuut jäisivät viime kädessä muutaman parhaiten menestyvän lajin kannettaviksi. Näiden seikkojen on katsottu asettavan rajoituksia sille, miten urheilijoiden sosiaaliturvajärjestelmä voidaan käytännössä toimivalla tavalla toteuttaa.
Urheilijoiden sosiaaliturvajärjestelmän tarkoituksena on suojata heikompaa osapuolta eli urheilijaa. Tässäkin suhteessa urheilija on rinnastettavissa muihin työntekijöihin. Lain esitöissä nähdyt rajoitukset eivät tällöin ole erityisen perusteltuja, sillä muidenkaan työntekijöiden kohdalla ei alan taloudelliselle kantokyvylle tai vastuun kohdistumiseen liittyville seikoille ole annettu merkitystä.
Aktiivinen urheilu-ura kestää yleensä varsin lyhyen ajan. Urheilu-uran päätyttyä urheilija on yleensä vielä parhaassa työiässä. Useimmilla urheilijoilla ei kuitenkaan ole siviiliammattia, joka mahdollistaisi suoran työelämään siirtymisen. Urheilija jää tällöin yleisen sosiaaliturvan piiriin, ellei hänen urheilutulojaan ole ohjattu riittävän turvan luomiseen. Urheilijan asemaa on pyritty parantamaan mm. urheilutulojen rahastointiin liittyvillä verolainsäädännön uudistuksilla. Urheilija voi täydentää puutteellista sosiaaliturvaansa myös vapaaehtoisilla vakuutuksilla ja muilla omilla toimenpiteillään.
Urheilijan tapaturma-alttius seuraa harvoin hänen tulotasoaan. Joukkueurheilussa tilanne on usein täysin päinvastainen, kun ylemmällä sarjatasolla olevaan joukkueeseen tuleva nuori pelaaja joutuu kilpailemaan pelipaikastaan alempaa sarjatasoa fyysisemmässä ympäristössä. Erityisesti junioritasolta tulevien pelaajien kohdalla tilanne on tällöin lisäksi se, että heidän tulonsa eivät vielä mahdollista puutteellisen sosiaaliturvan omatoimista täydentämistä. Lisäksi pelipaikan saamiseen ja vakiinnuttamiseen liittyvät seikat ovat nuorelle pelaajalle yleensä niin tärkeitä, ettei puutteellista sosiaaliturvaa edes huomata tai sen ei ainakaan anneta vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin.
Vaikka kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että urheilija yhä useammassa suhteessa rinnastetaan muihin työntekijöihin, on sosiaaliturvan kohdalla tyydytty kompromissiratkaisuun. Tätä on vaikeaa ymmärtää ainakin niiden urheilulajien kohdalla, jotka ovat voimakkaimmin ammattilaistuneet ja muuttuneet selkeimmin liiketoiminnaksi.
Laissa säädetty työkyvyttömyysturva kattaa vain tapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta maksettavan tapaturmaeläkkeen, jota maksetaan vasta vuoden kuluttua tapaturmasta, jos työkyvyttömyys edelleen jatkuu. Ulkomailta tulevat urheilijat jäävät alle vuoden pituisten sopimusten osalta kokonaan vaille työkyvyttömyysturvaa, koska he eivät ole alle vuoden kestävän maassaolon aikana oikeutettuja edes sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan.
Vaikka urheilijan sosiaaliturvaa on huomattavasti parannettu siitä, mikä se on ollut 1990 -luvun alkupuolella, ei nykyinen järjestelmä ole vielä täysin tyydyttävällä tasolla. Viime vuosina sattuneet muutamat vakavat loukkaantumiset ovat osoittaneet järjestelmässä selviä aukkoja. Urheilijoiden edustajilla ja etujärjestöillä on tämän vuoksi vielä paljon työsarkaa.
Erityisesti joukkueurheilijoiden kohdalla on kunkin lajin pelaajayhdistyksillä merkittävä rooli pelaajien sosiaaliturvajärjestelmän parantamisessa. Pakollisia vakuutuksia koskevilla ehdoilla, pakollista järjestelmää täydentävillä vapaaehtoisilla vakuutuksilla sekä pelaajasopimusten ehdoilla järjestelmän aukkoja voidaan paikata. Esim. jääkiekon pelaajayhdistyksen toiminnassa tämä on otettu huomioon, minkä seurauksena jääkiekkoilijoiden sosiaaliturva onkin saatu pakollista järjestelmää selvästi paremmalle tasolle. Saavutettuihin tuloksiin ei kuitenkaan pidä tyytyä, vaan järjestelmää on edelleenkin kehitettävä.
____________________________________________________
Kirjoittaja:  Heikki Mäkinen
Kirjoitettu:  4.8.2000