Agenttisopimukset aina kirjallisesti


Rekisteröity jääkiekkoagentti on velvollinen tekemään edustamiensa pelaajien kanssa agenttisopimukset kirjallisesti. Agenttitoiminnan arviointilautakunta on hyväksynyt agenttisopimuksia koskevan mallin.

Agenttitoiminnan pätevyyden toteamis- ja rekisteröintijärjestelmää koskevien sopimusehtojen sekä agenttitoiminnan tapaohjeiden mukaan rekisteröidyn jääkiekkoagentin on solmittava agenttisopimus pelaajan kanssa aina kirjallisesti.
Agenttitoiminnan arviointilautakunta on hyväksynyt agenttisopimuksia koskevan mallin. Sopimuksessa sovitaan yksityiskohtaisesti mm. agentin velvollisuuksista ja palkkiosta sekä sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymisestä. Agentin on myös toimitettava yksi kappale allekirjoitetusta agenttisopimuksesta pelaajayhdistykselle.
Kirjallinen agenttisopimus on tärkeä turva pelaajalle jo pelkästään siitä syystä, että siitä on jälkeenpäin helppo todeta, mitä on sovittu. Suullinen sopimus ajaa osapuolet helposti riitaan siitä, mitä ja mistä ylipäätään sovittiin.

Agenttisopimuksen solmiminen
Vielä nykyisinkin lienee yleistä, että jotkut agentit etsivät pelaajille pelipaikkaa ilman, että agenttisopimusta olisi solmittu kirjallisesti. Tätä menettelyä ei voida pitää agenttitoimintaa koskevien sääntöjen kannalta hyväksyttävänä. Myöskään pelaajien kannalta menettelyä ei voida pitää hyväksyttävänä, koska agenttisopimuksen sisältö jää tällöin helposti epämääräiseksi.
Aina kun rekisteröity agentti ryhtyy etsimään pelaajalle pelipaikkaa tai tarjoamaan häntä vapaana olevaan pelipaikkaan taikka ryhtyy muihin agentin tehtäviä koskeviin toimenpiteisiin, on agenttisopimus poikkeuksetta sovittava pelaajan kanssa kirjallisesti.
Agenttitoiminnan tapaohjeiden kannalta voitaneen kuitenkin pitää hyväksyttävänä, että pelipaikkaa haeskeleva pelaaja antaa yhteystietonsa agentille mahdollisesti myöhemmin ilmaantuvaa pelipaikkaa varten. Tällöin varsinaista agenttisopimusta ei solmita eikä agentti aktiivisesti etsi pelaajalle pelipaikkaa. Mikäli agentti myöhemmin jonkin jääkiekkoseuran yhteydenoton tai jääkiekkoseuralta muussa yhteydessä saadun tiedon perusteella katsoo kyseisen pelaajan voivan sopia joukkueeseen, on agentin tehtävä pelaajan kanssa kirjallinen agenttisopimus ennen jääkiekkoseuran kanssa käytäviä jatkoneuvotteluja.

Hyvän agenttitavan vaatimukset
Agenttitoiminnan pätevyyden toteamis- ja rekisteröintijärjestelmän sekä agenttitoiminnan tapaohjeiden yhtenä kulmakivenä on avoimuus. Myös pelaajien oikeuksien toteutuminen edellyttää, että agentin kanssa tehty sopimus ja sen sisältö voidaan milloin tahansa todeta. Suulliset agenttisopimukset eivät täytä näitä edellytyksiä edes siinä tapauksessa, että pelaaja tällaista menettelyä haluaisi.
Rekisteröityjen agenttien tulee kaikessa toiminnassaan tarkoin noudattaa hyvää agenttitapaa. Agenttisopimuksen sisältö ei saa missään olosuhteissa jäädä pelaajalle epäselväksi. Myös jääkiekkoseurojen tulee voida luottaa siihen, että rekisteröity agentti tarjoaa joukkueeseen vain sellaisia pelaajia, joiden kanssa agentilla on voimassa oleva agenttisopimus. Muussa tapauksessa koko järjestelmän uskottavuus vaarantuu.
____________________________________________________
Kirjoittaja:  Heikki Mäkinen
Kirjoitettu:  4.3.2002

Lisäys  1.10.2005
Uudet agenttisäännöt ja tapaohjeet astuivat voimaan 1.10.2005. Uudessa järjestelmässä kaikilta jääkiekkoagenteilta edellytetään rekisteröitymistä, jonka myötä jokaisen agentin pitää tehdä agenttisopimukset kirjallisesti. Mikäli pelaajalla ei vielä ole kirjallista sopimusta agenttinsa kanssa eikä agentti sellaista pyynnöstä huolimatta tee, on pelaajan syytä ilmoittaa asiasta pelaajayhdistyksen toimistoon.
Uusissa tapaohjeissa on lisäksi nimenomaisesti kielletty agentteja tarjoamasta seuroille sellaisia pelaajia, joiden kanssa agentilla tai hänen kanssaan yhteistyötä tekevällä agentilla ei ole voimassa olevaa agenttisopimusta. Mikäli tämän määräyksen vastaista toimintaa edelleen esiintyy, on myös siitä syytä ilmoittaa pelaajayhdistyksen toimistoon.
Heikki Mäkinen