Agenttisopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Rekisteröity jääkiekkoagentti on velvollinen tekemään edustamiensa pelaajien kanssa agenttisopimukset aina kirjallisesti. Agenttitoiminnan arviointilautakunta on hyväksynyt agenttisopimuksia koskevan mallin. Agenttisopimuksessa sovitaan yksityiskohtaisesti mm. sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymisestä.

Tarkastelen tässä artikkelissa, millä perusteella voimassa oleva agenttisopimus voidaan irtisanoa tai purkaa ja millä tavalla irtisanominen tai purkaminen on käytännössä suoritettava. Tarkastelen asiaa pääosin pelaajan näkökulmasta.
Lähtökohtana agenttisopimuksen irtisanomisessa tai purkamisessa on luonnollisesti voimassa olevassa sopimuksessa sovitut ehdot. Rekisteröidyn jääkiekkoagentin on syksystä 2001 lähtien tullut käyttää agenttitoiminnan arviointilautakunnan vahvistamaa sopimusmallia taikka hyväksyttää lautakunnalla sen mallista poikkeava oma sopimusmallinsa. Tämän vuoksi onkin oletettavaa, että kaikilla rekisteröidyillä jääkiekkoagenteilla on ainakin jatkossa pääosiltaan samansuuntaiset agenttisopimukset käytössään. Kun uuden sopimusmallin käyttämispakko koskee kuitenkin vain uusia solmittavia agenttisopimuksia, voi vanhoja sopimuksia esiintyä vielä pitkään. Tämän vuoksi kussakin yksittäistapauksessa on ensin varmistauduttava siitä, mitä irtisanomisesta tai purkamisesta on sovittu.
Erityisesti siinä tapauksessa, että pelaaja käyttää rekisteröimättömän agentin palveluksia, on syytä tarkoin perehtyä agenttisopimuksessa mainittuun irtisanomis- tai purkamisoikeuteen ennen niitä koskeviin toimiin ryhtymistä. Jos agenttisopimus on tehty pelkästään suullisesti, saattavat osapuolten näkemykset irtisanomis- tai purkamisoikeudesta olla täysin erilaisia. Tällaisten tilanteiden varalta on mahdotonta antaa yleispäteviä ohjeita, vaan kukin yksittäistapaus on tutkittava tarkoin.
Jatkossa keskityn tässä artikkelissa käsittelemään agenttitoiminnan arviointilautakunnan vahvistamassa agenttisopimusmallissa mainittuja ehtoja sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Agenttisopimusmallin ehdot
Agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymässä agenttisopimusmallissa on sopimuksen voimassaolo kirjattu niin, että sopimus on voimassa toistaiseksi allekirjoituspäivästä alkaen. Sekä pelaajalle että agentille on annettu sopimusmallissa oikeus milloin tahansa irtisanoa sopimus päättymään yhden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Lisäksi osapuolille on annettu sopimusmallissa oikeus sopimuksen purkamiseen, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen mukaisia vastuitaan tai velvollisuuksiaan.
Sekä agenttisopimuksen irtisanominen että sen purkaminen johtavat sopimuksen päättymiseen. Olennainen ero näissä sopimuksen päättymistavoissa on se, että irtisanomistilanteessa edellytetään irtisanomisajan kulumista kun taas purkamista käytettäessä sopimus päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Merkittävä ero on myös siinä, että purkaminen edellyttää olennaista sopimusrikkomusta kun taas irtisanominen on mahdollista milloin tahansa ilman erityistä syytäkin.

Agenttisopimuksen irtisanominen
Silloin kun agenttisopimus on voimassa toistaiseksi, se jatkuu pelikaudesta toiseen ilman erillisiä toimenpiteitä. Merkitystä ei ole myöskään sillä, kuinka pitkän pelaajasopimuksen pelaaja on kulloinkin solminut.
Kuten edellä on todettu, on agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymään sopimusmalliin kirjattu sekä pelaajalle että agentille oikeus milloin tahansa irtisanoa agenttisopimus. Tämä ns. vapaa irtisanomisoikeus tarkoittaa sitä, ettei irtisanominen edellytä mitään syytä, joskin käytännössä sopimuksen irtisanomiseen harvemmin ilman syytä ryhdytään. Irtisanominen ei myöskään edellytä mitään edeltäviä varoituksia tai huomautuksia. Vapaa irtisanomisoikeus tarkoittaa myös sitä, että irtisanomisen syytä ei tarvitse ilmoittaa toiselle osapuolelle. Tällöin irtisanojan päätettävissä on, ilmoittaako hän irtisanomisen syyn toiselle osapuolelle vai ei.
Käytännössä pelaaja ryhtynee miettimään agenttisopimuksen irtisanomista yleensä siinä vaiheessa, kun hän ei mielestään saa agentiltaan riittävän hyvää palvelua. Pelaajan kannalta olisikin kohtuutonta, että hänen tulisi tällaisessa tilanteessa agenttisopimuksesta vapautuakseen antaa agentille varoituksia tai huomautuksia ennen sopimuksen irtisanomista taikka että hänen tulisi ruveta luettelemaan, millä tavalla hän on agentin palveluksiin tyytymätön.
Agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymän sopimusmallin ehtojen mukaan agenttisopimusta irtisanottaessa on noudatettava yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että irtisanomisesta on ilmoitettava toiselle osapuolelle vähintään yhtä kuukautta ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa. Enimmäispituutta irtisanomisajalle ei ole asetettu, joten hyvin pitkänkin irtisanomisajan käyttäminen on mahdollista, joskin käytännössä tuskin käytetään ainakaan paljon yli kuukauden mittaisia irtisanomisaikoja.
Osapuolet voivat heti irtisanomisen tapahduttua sopia siitä, että agenttisopimuksen voimassaolo päättyy välittömästi tai aikaisemmin kuin irtisanomisajan kuluttua. Samalla voidaan myös sopia mahdollisista keskeneräisistä asioista ja niiden hoitamisesta. Yhden kuukauden irtisanomisajan kulumista ei siis ole pakko odottaa, jos kumpikin osapuoli haluaa sopimuksen päättyvän nopeammin.

Agenttisopimuksen purkaminen
Kuten edellä on todettu, on agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymään sopimusmalliin kirjattu sekä pelaajalle että agentille myös oikeus agenttisopimuksen purkamiseen. Sopimuksen purkamista ei ilman toisen osapuolen suostumusta voi kuitenkaan käyttää vapaasti, vaan purkamisen edellytyksenä on, että toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen mukaisia vastuitaan tai velvollisuuksiaan.
Agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymässä sopimusmallissa on lueteltu eräitä tilanteita, joissa sopimuksen purkaminen tyypillisesti tulee kyseeseen. Pelaajan kannalta tällaisia tilanteita ovat mm. se, että agentilla ei ole agenttitoiminnan arviointilautakunnan voimassa olevaa hyväksyntää toimia pelaaja-agenttina (rekisteröintiä) sekä agentin konkurssi, selvitystila tai velkasaneeraus. Pelaajalla on sopimuksen purkamisoikeus myös esim. silloin, kun agentti ei objektiivisesti todeten parhaan kykynsä mukaan edusta tai avusta pelaajaa agenttisopimuksessa tarkoitetuissa asioissa taikka kun agentti hyväksyy tai allekirjoittaa pelaajaa koskevia sopimuksia ilman pelaajan suostumusta tai valtuutusta. Muutoinkin pelaajalla on oikeus sopimuksen purkamiseen, mikäli agentti toimii olennaisesti agenttisopimuksen ehtojen vastaisesti.
Agenttisopimusta purettaessa ei tarvitse noudattaa mitään irtisanomisaikaa, vaan purkamisen johdosta sopimus päättyy välittömästi. Kuten jo edellä luetellut esimerkkitilanteetkin osoittavat, ovat purkamisperusteet niin vakavia, että sopimuksesta irtautuvaa olisi kohtuutonta vaatia odottamaan ennen purkautumisen voimaan astumista. Myöskään sopimusta purettaessa ei edellytetä mitään edeltäviä varoituksia tai huomautuksia. Sopimusta purettaessa on kuitenkin ilmoitettava purkamisperuste eli se syy, miksi sopimus halutaan purkaa.
Mikään ei luonnollisesti estä purkamisoikeuttaan käyttävää osapuolta antamasta ensin varoituksia tai huomautuksia taikka asettamasta sopimuksen päättymiselle jonkin tietyn myöhemmän ajankohdan. Käytännössä purkaminen kuitenkin toteutettaneen yleensä ilman edeltäviä varoituksia niin, että se astuu voimaan välittömästi. Purkamisen sijasta voidaan myös tyytyä sopimuksen irtisanomiseen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Käytännössä näin meneteltäneen ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa purkamisperustetta ei haluta kertoa toiselle osapuolelle tai joissa perusteen riittävyydestä ei ole varmuutta.

Irtisanomis- tai purkamisilmoitus
Agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymässä sopimusmallissa on mainittu, että agenttisopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti. Purkamisen osalta ei vastaavaa ehtoa sopimusmalliin ole kirjattu, mutta asian luonteen vuoksi myös sopimuksen purkamisilmoitus on syytä toimittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti.
Irtisanomisilmoituksessa on hyvä mainita sopimuksen päättymispäivä. Myös purkamisilmoituksessa tulee mainita sopimuksen päättymispäivä, mikäli sopimuksen halutaan purkamisen vuoksi päättyvän myöhemmin kuin välittömästi. Purkamisilmoituksessa tulee lisäksi mainita purkamisperuste tai -perusteet mahdollisimman tarkasti.
Agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymän sopimusmallin ehtojen perusteella kirjallinen irtisanomis- tai purkamisilmoitus voidaan toimittaa toiselle osapuolelle kirjeenä tai telefaksina viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen tai numeroon. Myös sähköpostitse lähetettyä ilmoitusta voitaneen pitää pätevänä. Luonnollisesti muukin todistettavissa oleva tiedoksiantotapa on pätevä.
Irtisanomisaika lasketaan siten, että se alkaa kulua ilmoituksen vastaanottamisesta. Jotta yhden kuukauden irtisanomisaika tulisi täyteen, voi sopimus päättyä irtisanomispäivää seuraavana kalenterikuukautena järjestysnumeroltaan vastaavana päivänä kuin irtisanominen on toimitettu. Siten esimerkiksi 15.10.2001 toimitetun irtisanomisen nojalla yhden kuukauden irtisanomisaika olisi tullut täyteen 15.11.2001. Jos seuraavana kalenterikuukautena ei ole järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää, irtisanomisaika tulee täyteen lähinnä edeltävänä päivänä. Siten esimerkiksi 31.10.2001 toimitetun irtisanomisen nojalla yhden kuukauden irtisanomisaika olisi tullut täyteen 30.11.2001.
Irtisanomisilmoitusta kirjeitse lähetettäessä tulee postinkulun vaatima aika normaalisti lisätä irtisanomisaikaan. Agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymän sopimusmallin ehtoja voitaneen tulkita myös niin, että kirjeitsekin lähetettäessä irtisanomisaika voitaisiin laskea lähettämispäivästä. Varmuuden vuoksi postinkulun vaatima aika on kuitenkin hyvä lisätä irtisanomisaikaan. Käytännössä irtisanominen on kätevintä toimittaa telefaksilla, mikäli sellainen on käytettävissä.

Agenttisopimuksen päättymisen vaikutukset
Irtisanomisen seurauksena agenttisopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua. Purkamisen seurauksena agenttisopimus puolestaan päättyy välittömästi tai purkamisilmoituksessa mahdollisesti asetettuna myöhempänä ajankohtana. Agenttisopimuksen päättyessä päättyvät samalla kummankin osapuolen velvollisuudet toista osapuolta kohtaan.
Agenttitoiminnan arviointilautakunnan hyväksymän sopimusmallin ehtojen perusteella agentilla on kuitenkin oikeus saada palkkionsa hänen pelaajalle neuvottelemassaan pelaajasopimuksessa mainitun sopimuskauden päättymiseen asti, mikäli pelaaja irtisanoo tai purkaa sopimuksen ilman sopimuksenmukaista purkuperustetta. Tällöin muut osapuolten velvollisuudet päättyvät sopimuksen päättyessä, mutta palkkion maksamisvelvollisuus jatkuu pelaajasopimuksessa mainitun sopimuskauden loppuun asti.
____________________________________________________
Kirjoittaja:  Heikki Mäkinen
Kirjoitettu:  28.12.2001

Lisäys  1.10.2005
Uudet agenttisäännöt ja tapaohjeet astuivat voimaan 1.10.2005. Uudessa järjestelmässä kaikilta jääkiekkoagenteilta edellytetään rekisteröitymistä, jonka myötä jokaisen agentin pitää tehdä agenttisopimukset kirjallisesti. Mikäli pelaajalla ei vielä ole kirjallista sopimusta agenttinsa kanssa eikä agentti sellaista pyynnöstä huolimatta tee, on pelaajan syytä ilmoittaa asiasta pelaajayhdistyksen toimistoon.
Heikki Mäkinen