Vihdoinkin – uudet agenttisäännöt voimaan 1.10.2005

Jääkiekkoagenttien toimintaa säätelevät uudet määräykset ja tapaohjeet astuivat voimaan 1.10.2005. Tärkein uudistus on rekisteröinnin edellyttäminen kaikilta agenteilta.
Agenttitoiminnan rekisteröintijärjestelmä on ollut voimassa vuodesta 1998 lähtien. Järjestelmä on luotu Pelaajayhdistyksen, SM-liigan, Jääkiekkoliiton ja agenttien yhteisellä sopimuksella. Agenttitoiminnan tapaohjeet ovat puolestaan olleet voimassa lokakuusta 2000 lähtien.
Aikaisemmassa agenttijärjestelmässä oli olennaista, että pelaajia ja seuroja ainoastaan suositeltiin käyttämään rekisteröityjä agentteja. Mitään rekisteröitymisvelvollisuutta ei agenteilla kuitenkaan ollut, eivätkä kaikki Suomessa toimivat jääkiekkoagentit syystä tai toisesta olekaan halunneet rekisteröityä. Tilanne on ollut varsin ongelmallinen, koska rekisteröimättömien agenttien toimintaa ei voida valvoa eivätkä he myöskään ole sidottuja agenttitoiminnan tapaohjeisiin.
Alalle on tullut mukaan monenlaisia toimijoita, joilta tuntuu unohtuvan agentin perimmäinen tehtävä eli pelaajan edustaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki rekisteröidytkään agentit eivät ole jaksaneet pitää mielessään heitä velvoittavia sääntöjä ja kahdelle rekisteröidylle agentille on jo annettu huomautus tapaohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Koska agenttitoiminnassa esiintyneitä epäkohtia ei ole kyetty kitkemään pois aikaisemmalla suositusjärjestelmällä, on siitä ollut pakko edetä tiukempaan suuntaan. Agenttitoiminnan arviointilautakunnan kokouksessa huhtikuussa 2004 päätettiinkin ryhtyä valmistelemaan uutta säännöstöä, jonka perustana on se että agenttina toimiminen edellyttää aina rekisteröitymistä. Uusien sääntöjen ja tapaohjeiden valmistelutyöstä ovat pääosin vastanneet Pelaajayhdistyksen entinen puheenjohtaja Pekka Ilmivalta sekä allekirjoittanut. Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela on myös ollut mukana uutta säännöstöä laatimassa. Lausuntokierroksen ja maaliskuussa 2005 pidetyn yhteispalaverin perusteella tehtyjen täydennysten jälkeen uudet säännöt ja tapaohjeet ovat nyt valmiit.

Uusi rekisteröintijärjestelmä
Olennaisin uudistus agenttijärjestelmään on se, että agenttina toimiminen edellyttää jatkossa aina rekisteröintiä. Suomessakin siirrytään siis samaan malliin kuin NHL:ssä, jossa rekisteröimättömät agentit eivät voi toimia lainkaan. Pelaajat eivät voi käyttää muita kuin rekisteröityjä agentteja ja seurat voivat neuvotella vain rekisteröityjen agenttien kanssa. Pelaaja saa kuitenkin halutessaan neuvotella sopimuksensa myös itse ilman avustajaa, joten agentin käyttäminen ei ole pelaajalle pakollista. Agenttipakosta ei siis uudessakaan järjestelmässä ole kysymys.
Uusikin agenttijärjestelmä on edelleen avoin, joten kaikille edellytykset täyttäville ja agentiksi haluaville henkilöille myönnetään rekisteröinti. Rekisteröinnin edellytyksiä ei ole asetettu niin korkealle, että sillä estettäisiin agentiksi haluavia henkilöitä saamasta rekisteröintiä. Tällöin kilpailuoikeudellisia sääntöjä ei rikota.
Hakemalla rekisteröintiä agentiksi haluava henkilö hyväksyy agenttijärjestelmän säännöt ja kurinpidon sekä sitoutuu noudattamaan alan tapaohjeita. Kurinpitomenettelyssä velvollisuuksiaan rikkovalle agentille voidaan antaa huomautus ja määrätä rikesakko. Törkeimmissä tapauksissa agentti voidaan poistaa rekisteristä määräajaksi tai pysyvästi. Kurinpitopäätöksistä on oikeus valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle.
Uudessa järjestelmässä kaikkia agentteja koskevat samat säännöt ja velvollisuudet. Kukaan ei voi siis enää pyrkiä parempaan asemaan jättäytymällä rekisteröinnin ulkopuolelle.
Uudessa järjestelmässä kaikki agenttisopimukset on aina solmittava kirjallisesti eli suullisia sopimuksia ei enää jatkossa voi esiintyä. Agentilla tulee olla vastuuvakuutus, jonka minimikorvausmäärä on korotettu 100 000 euroon.
Uusien sääntöjen mukaan agentti ei enää saa ottaa vastaan toimeksiantoja seuroilta eikä näiden palveluksissa olevilta valmentajilta tai muilta toimihenkilöiltä. Agenttien riippumattomuuteen on muutoinkin kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä on erittäin tärkeä uudistus, sillä agentti joka hoitaa välillä seuran toimeksiantoja ja välillä edustaa seurassa pelaavia tai seuraan haluavia pelaajia, ei voi ristiriitatilanteessa edustaa sekä seuraa että pelaajaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Jatkossa agenteille järjestetään vuosittain ainakin kaksi koulutustilaisuutta, joista vähintään toiseen agentti on velvollinen osallistumaan.

Uudet tapaohjeet
Uusiin tapaohjeisiin on kirjattu määräykset nykyisin tiedossa olevien epäkohtien kitkemiseksi pois agenttitoiminnasta.
Yhteydenpitokieltoa alle 16 vuotiaiden pelaajien ja heidän vanhempiensa kanssa on uusissa tapaohjeissa korostettu entisestään. Rahan tai rahanarvoisten etuuksien antaminen asiakkaiden hankkimisessa on nyt myös nimenomaisesti kielletty.
Uusiin tapaohjeisiin on lisätty määräys, että agentti voi tarjota seuroille vain sellaisia pelaajia joiden kanssa hänellä on sopimus. Agenttia on myös kielletty antamasta julkisuuteen vääriä tiedotteita sekä ilman seuran suostumusta kertomasta keskeneräisistä sopimusneuvotteluista.
Rahaliikenteen osalta tapaohjeisiin on tehty selvä muutos. Agentti ei saa enää laskuttaa seuroja tehtäviänsä hoitamisesta vaan lasku tulee asettaa pelaajan maksettavaksi. Muutoinkin rahan tai rahanarvoisten etujen vastaanottaminen seuroilta on kielletty. Tämäkin on erittäin tärkeä uudistus, sillä agentti joka saa tehtäviensä suorittamisesta palkkionsa seuralta ei voi parhaalla mahdollisella tavalla valvoa pelaaja-asiakkaansa etuja ja oikeuksia tällaista seuraa vastaan.
Yksi merkittävä muutos tapaohjeisiin on myös se, että nuorten maajoukkueleireillä ja -turnauksissa tapaamiset agenttien ja pelaajien välillä rajoitetaan joukkueenjohtajan kanssa sovittuihin ajankohtiin.

Muuttuuko todellisuudessa mikään ?
Hyöty uudesta agenttijärjestelmästä koituu suoraan agenttien asiakkaille eli pelaajille. Ne ylilyönnit joita yleisesti tiedetään agenttitoiminnassa esiintyneen, saadaan kuriin vain sillä että kaikki agentit ovat sidottuja samoihin sääntöihin ja tapaohjeisiin ja että jokaiseen agenttiin voidaan käyttää samanlaista valvonta- ja kurinpitovaltaa.
Tarve ja perustelut kattavan rekisteröintijärjestelmän luomiselle eivät johdu kilpailun rajoittamisesta vaan siitä, että yhteisesti hyväksytyt tapaohjeet saadaan velvoittamaan jokaista agenttia. Tämä on kaikkien jääkiekkoilussa toimivien tahojen kannalta erittäin tärkeää. Tällöin ja vain tällöin voidaan myös varmistaa se, että hyvää agenttitapaa rikkovat agentit eivät voi enää toimia. Uusien agenttisääntöjen ja tapaohjeiden myötä tähän on nyt vihdoinkin olemassa välineet.
Nähtäväksi jää, kuinka paljon Agenttitoiminnan arviointilautakunta joutuu uudessa järjestelmässä käyttämään kurinpitomenettelyä. Alkuvaiheessa tähän on varmastikin tarvetta. Toivoa kuitenkin sopii, että sekä nykyiset että uudet rekisteröidyt agentit sisäistävät nopeasti uusien sääntöjen ja tapaohjeiden merkityksen toiminnassaan. Ellei joku tähän pysty, on kaikkien yhteinen etu että hän siirtyy tai hänet siirretään pois jääkiekon parista. Lopputuloksena – ainakin toivottavasti – on hyvään agenttitapaan sitounut ja ammattitaitoinen agenttikunta.
____________________________________________________
Kirjoittaja:  Heikki Mäkinen
Kirjoitettu:  26.8.2005
Muokattu:   12.10.2005