Rekisteröity jääkiekkoagentti – mikä, miksi, milloin?

Agenttitoiminta on suomalaisessa jääkiekkoilussa yleistynyt 1990 -luvulla. Agentit ovatkin tänä päivänä jo kiinteä osa myös suomalaista jääkiekkoilua. Suomen Jääkiekkoilijat (SJRY), Suomen Jääkiekkoliitto (SJL), Jääkiekon SM-liiga (SM-liiga) sekä Urheiluagentit ovat agenttitoiminnan selkiyttämiseksi ja kehittämiseksi luoneet agenttien pätevyyden toteamis- ja rekisteröintijärjestelmän vuonna 1998. Järjestelmään on tehty merkittävä uudistus vuonna 2005.

Mikä on rekisteröity jääkiekkoagentti?
Rekisteröity jääkiekkoagentti on Agenttitoiminnan arviointilautakunnan ylläpitämään agenttirekisteriin merkitty henkilö, joka toimii pelaajan toimeksiannosta tämän edustajana pelaajasopimusta koskevissa neuvotteluissa. Agenttitoiminnan arviointilautakunta koostuu SJRY:n, SJL:n, SM-liigan sekä agenttien edustajista.
Agenttitoiminnan arviointilautakunta ylläpitää agenttirekisteriä. Arviointilautakunta toteaa agentin pätevyyden ennen tämän hyväksymistä ja merkitsemistä agenttirekisteriin. Ainoastaan agenttirekisteriin merkitty hyväksytty agentti voi toiminnassaan käyttää nimikettä rekisteröity jääkiekkoagentti.
Jääkiekkoagentin on täytettävä tietyt vaatimukset, jotta hänet voidaan hyväksyä ja rekisteröidä. Agentilla tulee olla riittävät tiedot jääkiekosta urheilulajina sekä hyvät tiedot jääkiekon kilpailusäännöistä ja pelaajasopimuksiin liittyvistä oikeudellisista säännöistä. Agentilta edellytetään muutoinkin riittävää ammattitaitoa sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia agenttitoiminnan pitkäjänteiseen harjoittamiseen.
Agenttitoiminnan arviointilautakunta julkaisee agenttirekisteriä säännöllisesti ja se on saatavilla myös internetissä SJRY:n kotisivuilla.

Miksi rekisteröityä jääkiekkoagenttia kannattaa käyttää?
SJRY, SM-liiga ja Jääkiekkoliitto ovat vuodesta 1998 lähtien suositelleet pelaajille ja seuroille ainoastaan rekisteröityjen jääkiekkoagenttien käyttämistä. Nykyisten 1.10.2005 voimaan astuneiden agenttisääntöjen myötä kaikilta jääkiekkoagenteilta edellytetään rekisteröintiä, jotta he voivat ylipäätään toimia alalla.
Rekisteröidyn jääkiekkoagentin on toiminnassaan noudatettava mm. voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Agenttitoiminnan arviointilautakunnan vahvistamia alan tapaohjeita. Lisäksi rekisteröidyn agentin on aina toimittava urheilullisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla sekä parhaalla mahdollisella tavalla valvottava edustamiensa pelaajien etua.
Agenttitoiminnan arviointilautakunta valvoo rekisteröityjen jääkiekkoagenttien toimintaa ja poistaa rekisteristä sellaiset agentit, jotka eivät noudata velvollisuuksiaan tai jotka eivät enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Arviointilautakunta voi myös antaa rekisteröidylle agentille huomautuksen. Rekisteröidyn agentin asiakkaana olevalla pelaajalla on myös oikeus ilmoittaa arviointilautakunnalle, mikäli agentti ei noudata velvollisuuksiaan.
Rekisteröidyn jääkiekkoagentin kanssa asioiminen merkitsee pelaajan kannalta parempaa turvaa ja varmuutta siitä, että hänen asiansa ovat ammattitaitoisen henkilön hoidettavana. Rekisteröityjen jääkiekkoagenttien ammattitaitoa myös ylläpidetään, sillä he saavat Agenttitoiminnan arviointilautakunnalta toimintansa harjoittamisen kannalta tarpeellista tietoa ja lisäksi heille järjestetään koulutustilaisuuksia. Rekisteröidyllä jääkiekkoagentilla on myös oltava vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen varalta.
Rekisteröity jääkiekkoagentti on velvollinen tekemään edustamiensa pelaajien kanssa agenttisopimukset aina kirjallisesti. Agenttitoiminnan arviointilautakunta on hyväksynyt agenttisopimuksia koskevan mallin. Sopimuksessa sovitaan yksityiskohtaisesti agentin velvollisuuksista ja palkkiosta sekä sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymisestä. Kirjallinen agenttisopimus on tärkeä turva pelaajalle jo pelkästään siitäkin syystä, että siitä on jälkeenpäin helppo todeta, mitä on sovittu. Puhelimessa taikka kaukalon laidalla tai jäähallin nurkalla tehty suullinen sopimus ajaa osapuolet helposti riitaan siitä, mitä ja mistä ylipäätään sovittiin.
Agenttitoiminnan tapaohjeet luovat alalle pelisäännöt, joista agentin asiakkaana olevien pelaajien lisäksi hyötyvät kaikki muutkin jääkiekkoilun piirissä toimivat tahot. Tapaohjeiden pohjana on käytetty Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä hyvää asianajotapaa koskevia ohjeita.

Milloin rekisteröityä jääkiekkoagenttia kannattaa käyttää?
Agenttitoiminnan tapaohjeiden mukaan agentti ei saa ottaa vastaan agenttitoimeksiantoa ja tehdä sitä koskevaa sopimusta alle 15 -vuotiaan päämiehen kanssa. Agentin tulee muutoinkin antaa oikea ja totuutta vastaava kuva agentille kuuluvista tehtävistä ja agentin tarpeellisuudesta yleensä.
Agentin tärkeimpiä tehtäviä on edustaa pelaajaa sopimusneuvotteluissa ja avustaa häntä pelaajasopimuksen tekemisessä. Usein pelaaja tarvitseekin agentin viimeistään siinä vaiheessa, jolloin jääkiekosta muodostuu tai on muodostumassa hänen ammattinsa. Pelaajasopimuksen solmiminen ja laatiminen edellyttää mm. työoikeuden lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi varsinkin huipputasolla pelaajasopimuksiin liittyy huomattavia taloudellisia tekijöitä, joiden varmistaminen ja turvaaminen vaatii erikoistietämystä.
Huippujääkiekkoilu vaatii täysipäiväisen panostuksen harjoitteluun ja pelaamiseen. Agentin tehtäväksi voidaan tällöin sopia pelaajan avustaminen esimerkiksi vakuutus-, vero- ja eläkeasioissa, pelaajapalkkioiden rahastoinnissa ja sijoitusasioissa. Agentin tulee hoitaa kaikki sovitut asiat niin, että pelaaja voi keskittyä ammattiinsa.

Agentilla oltava juridista tietämystä
Huippujääkiekkoilussa korostuu yhä enemmän pyrkimys taloudellisen hyödyn saavuttamiseen, minkä vuoksi seuratoimintaa on jo pitkään harjoitettu yhtiömuodossa. Jääkiekkoilun ammattilaistumisen myötä ala on monimutkaistunut ja noudatettavaksi on tullut suuri joukko lakeja ja muita juridisia sääntöjä. Agentin tulee hallita nämä lait ja muut säännöt, jotta pelaajan asema tulee turvatuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Agentin pätevyydellä ja ammattitaidon ylläpitämisellä on tällöin pelaajalle huomattava merkitys.
Pelaajayhdistykset ajavat pelaajien etuja mm. neuvottelemalla pelaajasopimusmalleja. Useasti nämä sopimusmallit ovat kuitenkin neuvotteluissa saavutettujen kompromissien tuloksia. Agentin tuleekin tuntea sopimusmallit ja myös perehtyä niiden ehtoihin yksityiskohtaisesti. Ammattitaitoinen agentti ei voi tyytyä luottamaan siihen, että sopimusmallit olisivat kaikkiin tilanteisiin sopivia.
Pelaajien työoikeudellinen asema ja pelaajasopimuksiin liittyvät ongelmat on koettu Suomessa erittäin tärkeiksi. Itse asiassa ne ovat olleet jopa yhtenä kolmesta pääsyystä siihen, että Helsingin yliopistoon on perustettu urheiluoikeuden professuuri. Muina pääsyinä ovat olleet urheilun sääntöjen sitovuuteen liittyvät ongelmat sekä tv-oikeudet ja tekijänoikeudet.
____________________________________________________
Kirjoittaja: Heikki Mäkinen
Kirjoitettu: 2.11.2000
Päivitetty: 1.7.2021